Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Propozice 2011

Motorsportklub při AMK Domažlice AČR

vyhlašuje

XI. ročník seriálu v

Amatérském Rallycrossu 2011

jako otevřený oblastní závod o

CHODSKÝ ČAKAN

Volný závod v amatérském rallycrossu 2011

pořádaný Motorsportklubem AMK Domažlice

PRAVIDLA A TECHNICKÉ PŘEDPISY

 

Kapitola I.

1. Amatérský rallycross( dříve autorallykros) je sportovní podnik konaný na uzavřeném okruhu vypsaný pro osobní automobily.

2. Závodů se účastní jezdci s vozy rozděleni do stanovených skupin.

3. Závody jsou pořádány na uzavřené trati se zpevněným i nezpevněným povrchem.

4. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou, nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.

5. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.

6. Pořadatel závodu nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům závodu na jejich zdraví, vozidlech a majetku v celém závodním areálu.

7. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec. Dojde- li ke slovnímu, nebo fyzickému napadení jiného jezdce, doprovodu, nebo pořadatele jezdcem, nebo členem doprovodu, bude potrestán jezdec vyloučení ze závodu! Ve Skupině Junior je odpovědnou osobou zákonný zástupce podepsaný na přihlášce.

8. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů,sportovních komisařů, technických komisařů, případně dalších pověřených osob. Rovněž mechanici a členové doprovodu.

9. Testování vozidel je dovoleno jen na závodní trati v době stanovené pořadateli, nebo po dohodě s nimi. V parkovišti závodních strojů je veškeré testování vozidla přísně zakázáno.

10. Jezdec je povinen v areálu závodiště zamezit kontaminaci půdy. Pod každým vozidlem v parkovišti závodních strojů musí být nepropustná plachta o rozměru minimálně 4x3 metry.

11. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem z areálu závodiště.

12. Časový plán závodu:

 • 8:30 - 9:45 Administrativní přejímka
 • 10:00 - 10:45 Technické přejímky
 • 10:45 - 11:00 Rozprava s jezdci
 • 11:15 - 11:45 Tréninkové jízdy
 • 12:00 Start 1. série rozjížděk
 • 15:30 Předpokládaný start finálových jízd
 • 16:00 Vyhlášení vítězů

Ředitel závodu má právo posunout stanovené termíny dle aktuální situace!

 

II. JEZDEC

1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil – s výjimkou pro skup. Junior.

2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení startovného a absolvování administrativní a technické přejímky.

3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly bude ze závodu vyloučen.

4. Každý jezdec může v závodě používat jen jedno vozidlo. Výměna ve Skupině je zakázána. S jiným vozidlem může startovat jen v jiné divizi.

5. Jezdec může startovat jen s jedním číslem. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji musí to ohlásit pořadateli a upravit číslo při každé jízdě.

6. Minimální povinná výbava jezdce:kombinéza z odolného materiálu (ne jednorázová), přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích, rukavice.

7. Jezdec musí mít na sobě minimální povinnou výbavu a řádně upevněné bezpečností pásy v době od postavení na startovní rošt až po dojetí do parkoviště závodních strojů. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetí (např. po vyproštění), musí mít na sobě opět minimální povinnou výbavu.

8. V celém závodním areálu je vždy zakázáno vozit v závodním speciálu další osobu !

9. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

 

III. STARTOVNÉ

1. Startovné za každého startujícího v jedné skupině činí 1000 Kč na jeden závod a bude vybíráno při formální přejímce. (v měně € dle kurzu vyhlášeného ředitelem závodu). Ve startovném je zahrnuto i vstupné pro 2 mechaniky Taktéž parkování pro doprovodné vozidlo, případně podvalník. Další členové doprovodu jsou považováni za diváky s povinností platit vstupné.

2. Celé startovné bude vráceno v případě, že vozidlo nebude přijato při technické přejímce, nebo v případě kdy se jezdec odhlásí do 10 minut po skončení tréninkových jízd.

3. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu po první rozjížďce, při diskvalifikaci jezdce.

 

IV. STARTOVNÍ ČÍSLA

1. Podmínkou převzetí vozidla na sportovní podnik je mimo jiné i dodržení následujících zásad při označení vozidel startovními čísly.

Na boku vozidla:

 • bílý podklad musí přesahovat číslice o 5 cm na každé straně,
 • číslice musí být černé barvy s min.výškou 28 cm, šířkou čáry min. 2,5 cm.

Na střeše vozidla:

 • v podélné rovině 2 čísla s min.výškou 18 cm, šířkou čáry 2 cm.

U bílé karosérie musí být číslo černě orámováno.

2. Výběr čísel ponechává pořadatel na vůli jezdce, první číslice určuje Skupinu, zbylá čísla jsou po domluvě s pořadateli:

musí být nejméně trojmístná, maximálně čtyřmístná,

 • pro skupinu "Junior": 1..
 • pro skupinu "do 1400": 2...
 • pro skupinu "do 1600": 3..
 • pro skupinu "nad 1600": 4..
 • pro skupinu "4x4: 5..
 • pro skupinu "Buggy": 6.., 7..
 • pro skupinu "Stock Car":8.., 9..

 

V. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.

2. Přejímky se účastní povinně jezdec + maximálně jeden mechanik (dobrovolně).

3. Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení dle kapitoly II., bodu 6.

4. Každé vozidlo obdrží od pořadatele Technickou kartu, do které budou zaznamenány zjištěné závady a doporučení. Tu pak musí jezdec předkládat při každé další přejímce během sezóny.

5. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.

6. Vozidlo, které neprojde technickou přejímkou a jeho závady jsou odstranitelné, může do doby ukončení volných tréninků požádat o zopakování technické přejímky.

 

VI. STARTOVÁNÍ

1. Start bude signalizován na semaforu. Návěští před startem – červené světlo znamená přípravu a v časovém intervalu 10-ti sekund se rosvítí zelená – START.

2. Předčasný start jezdce do rozjížďky je penalizován přeřazením do poslední řady startovního roštu za ostatní jezdce. Opakovaný předčasný start v této jízdě má za následek vyloučení z této rozjížďky. Toto neplatí pro finálové jízdy, kde při prvním předčasném startu je jezdec penalizován pouze napomenutím a při druhém je vyloučen z finále.

3. Místo na startovním roštu je pro rozjížďky stanoveno rozlosováním – losuje software bez zásahu pořadatelů!!! Pro finále platí zásada, že místa na startu si jezdci vybírají v pořadí podle úspěšnosti v rozjížďkách. ( Nejvíce bodů jako první ...)

4.Po startu – až po rampu světelného zařízení – musí jezdec jet v pruhu ve kterém odstartoval. Nedodržení se trestá napomenutím, způsobení havárie vyloučením.

 

VII. PRAVIDLA JÍZDY

1. Snaha o úmyslný kontakt s vozidlem soupeře za účelem jeho přetočení, popř. vytlačení z tratě je zakázána a bude trestána dle kapitoly VIII.

2. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího, nebo stojícího.

3. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.

4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.

5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.

6. Při zastavení okamžitě, ale s náležitou opatrností opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.

7. Dokud není ukončena jízda ostatních vozidel nesmí být vozidlo opravováno.

8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře. Pokud jsou jakékoli boční dveře poškozeny a nedrží zavřené musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať. Při zakrytí výhledu otevřenou přední kapotou je jezdec povinen okamžitě bezpečně odstavit vozidlo mimo trať.

9. "Oplácení" se trestá okamžitou diskvalifikací ze závodu.

 

VIII. POSTIHY

1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.VII. : napomenutí, vyloučení z rozjížďky, vyloučení ze závodu, podmínečné vyloučení ze seriálu, vyloučení ze seriálu. O postihu rozhoduje sportovní komisař.

2. Zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda – vyloučení z rozjížďky.

VYSVĚTLIVKY:

 • Napomenutí: jezdec může pokračovat v rozjížďce. Druhé napomenutí v téže rozjížďce znamená vyloučení z rozjížďky.Třetí napomenutí v jednom závodě=vyloučení ze závodu
 • Vyloučení z rozjížďky: tato se započítává do klasifikovaných, jezdec může pokračovat v závodě.
 • Diskvalifikace: jezdec je vyloučen z celého závodu bez nároku na bodové ohodnocení rozjížděk, a je klasifikován počtem 0 bodů.
 • Vyloučení z finále: jezdec je klasifikován na posledním místě dané finálové jízdy.

 

IX. VLAJKOVÁ SIGNALIZACE

1. Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění od místa signalizace až k místu nehody.

2. Červená vlajka = zastavení závodu.

3. Černobílá vlajka úhlopříčně půlená = napomenutí jezdce.

4. Černá vlajka = vyloučení jezdce z dané jízdy. Ten je povinen neprodleně opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v jízdě = diskvalifikace.

5. Šachovnicová vlajka = cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.

 

X. PROTESTY

Protest může podat pouze jezdec (zákonný zástupce), ústní formou s vkladem 5.000,- Kč ihned po dojetí dané jízdy. V písemné formě musí být protest podán nejpozději do začátku projednávání protestu. Dle závažnosti protestu rozhodne "poradní komise" o době a způsobu projednávání protestu. Závažnost protestu posoudí poradní komise. V případě oprávněnosti protestu se protestujícímu jezdci vrací vklad v plné výši. Při neoprávněném protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele závodu. Při podání technického protestu, jehož vyřešení je podmíněno demontáží některé části vozidla, bude složena kauce, určená na krytí nákladů spojených s nutnou demontáží (včetně opětovného uvedení do původního stavu), případného nájmu dílny, poplatků přizvaným specialistům, cestovného SK a TK. Výši kauce stanoví po konzultaci s Technickým komisařem Sportovní komisař. Bez složení stanovené kauce nebude technický protest řešen. V případě, že byl protest uznán oprávněným vrací se kauce protestující straně. V opačném případě jsou z kauce hrazeny vynaložené náklady na uvedení předmětu protestu do původního stavu. V případě, že jsou náklady vyšší než složená kauce, je protestující strana povinna rozdíl druhé straně uhradit. O oprávněnosti protestu rozhoduje poradní komise a její rozhodnutí je konečné a neměnné.

 

XI. SYSTÉM ZÁVODU A BODOVÁNÍ

1. Průběh závodu: Každý jezdec má právo absolvovat 4 základní rozjížďky, ve kterých získává body za umístění. Tři nejlepší výsledky se sčítají pro předfinalové hodnocení. V případě shodného počtu bodů rozhodne lepší umístění v první rozjížďce, potom losování. Pro klasifikaci je nutné, aby jezdec dokončil min. 2 rozjížďky. Pokud nedokončí dvě rozjížďky nemůže být klasifikován v celém závodě. Každá z rozjížděk se jede na 4 kola. Finálové jízdy se jedou na 6 kol.

2. Minimální počet aut pro start skupiny při plném bodování je 5 vozů. O vypsání startu skupiny nebo sloučení skupin, případně vypsání další skupiny rozhoduje ředitel závodu v den konání závodu.

3. Finálová jízda se jede na šest kol.Jezdci s právem účasti ve finále jsou bodováni dle pořadí ve finálové jízdě, případně dle pořadí v rozjížďkách. O vypsání finále B rozhoduje ředitel závodu podle počtu závodníků ve skupině.

4. Bodování ve všech skupinách za 1. – 15. místo je toto:

 • 1.místo 20 bodů // 2. 17b. // 3. 15b. // 4. 13b. // 5. 12b. // 6. 11b // 7. 10b. // 8. 9b.// 9. 8b // 10. 7b. // 11. 6b // 12. 5b. // 13. 4b. // 14. 3b. // 15. 2 bod.

5. Při počítání celkových výsledků seriálu rozhoduje při shodě bodů lepší umístění v jednotlivých závodech.

6. V roce 2010 se z vyhlášených 10 závodů započítává devět nejlepších umístění.

 

XII. TECHNICKÉ PŘEDPISY

1. Vyhlášené skupiny pro rok 2010:

 • 1.skupina JUNIOR do 1400 ccm
 • 2.skupina do 1400 ccm
 • 3.skupina do 1600 ccm
 • 4.skupina nad 1600 ccm
 • 5.skupina – 4x4 – poháněné obě nápravy (bez omezení obsahu)
 • 6.skupina - Buggy (bez omezení obsahu, případně sloučená se skupinou 5)
 • 7.skupina - Stock-Car

Pro skupinu 7 platí technické předpisy vypsané organizací BSCV!!!

2. Všeobecné technické předpisy pro všechny skupiny. Základem závodního vozu (dále jen vozu) je sériově vyráběný osobní automobil. (mimo skupiny 6). Vozidlo musí mít zachováno skelet shodný se sériovým vozem daného typu (mimo skupinu 6 a 7).Vůz musí být uzavřený s pevnou neodnímatelnou střechou. Počet dveří je libovolný. Nesmí startovat vozidlo s odmontovanými povrchovými díly (dveře, víka, blatníky... ). Držáky, silentbloky motoru, převodovky, náprav atd. je možné upravit – vyztužit. Ochranná lyžina na spodní části vozidla je povolená v rámci půdorysných rozměrů. Motor , převodovku, rozvody včetně diferenciálu je možno upravovat bez omezení dle dané skupiny (obsahu). Koeficient pro přepočet přeplňování je stanoven na 1,4. Rozvor a rozchod náprav není oproti sériovému provedení závazný za předpokladu, že běhoun pneumatik nebude přesahovat půdorys vozidla. Platí i v případě použití různých druhů a šířek kol montovaných v průběhu závodu. Jakékoliv úpravy částí podvozku, náprav, řízení, tlumičů a pérování jsou povoleny za předpokladu, že tyto úpravy nebudou přesahovat půdorys vozidla. Provozní brzdy musí být funkční, dvouokruhové. Parkovací brzda není povinná. Zamykání sloupku řízení musí být odstraněno. Odlehčení karosérie může být provedeno za předpokladu, že si skelet vozu zachová svoji celistvost a pevnost (např. konstrukční řešením bezpečnostního rámu). Odnímání dílů z karoserie – kryt motoru, víko kufru a pod. není dovoleno, ani jako následek havárie. Vnější díly karosérie mohou být nahrazeny nekovovými, netříštivými materiály stejné funkce včetně provedení KIT-CAR. Příčná vzpěra mezi tlumiči pérování je povolena. Přední nárazník a jeho výztuha (včetně uchycení) musí být sériová a musí dosahovat minimálně rozměrů původních dílů. Výztuha předního nárazníku může být upravena pouze odebíráním materiálu. Nesmí být vyztužována. Stěna chladiče, případně horní příčka může být upravena a zesílena z důvodu ochrany agregátu. Ale pouze tak, aby tím nebyla zesílena konstrukce nárazníku a jiných částí vozu, kterými by mohlo být naráženo do soupeře. Vyztužení karosérie, zejména pro zvýšení ochrany jezdce, se důrazně doporučuje. V kabině vozu musí být pevně zabudována bezpečnostní klec – ochranný rám – chránící jezdce. (Předpisy pro parametry klece – rámu jsou uvedeny v příloze.) Rozměry bezpečnostní klece je nutno zvolit tak, aby přilba jezdce upoutaného v sedačce nemohla během jízdy na žádnou část rámu narážet. Trubky v blízkosti hlavy jezdce je nutné obložit měkkým materiálem. Přístrojová deska může být zcela odstraněna. Koberce podlahy a čalounění stropu je dobré odstranit, obnažené hrany je třeba zaoblit, nebo obložit. Odstranit je možné i další výplně. Mechanizmy stahování oken a ostatní nepotřebné části mohou být odstraněny. Je předepsané závodní sedadlo! Musí plně podepírat jezdce až po opěrku hlavy. Ostatní sedadla je možné odstranit. Bezpečnostní pásy musí být minimálně čtyřbodové (čtyři upevnění do karoserie, případně rámu) upevněné tak, aby ramenní pásy měly každý vlastní upevňovací bod (mimo skupinu 7). Ten musí být zajištěn proti vytržení. Úpravy pásů, jako přešívání, jsou zakázány. Dveře na straně jezdce musí být otevíratelné tak, aby jezdec mohl bez komplikací rychle opustit vozidlo. Mechanizmus dveří musí být otevíratelný zevnitř i zvenku. Pokud je přesunut na jiné místo musí být zřetelně označen výraznou barvou. Jezdec musí na otevírání dosáhnout i při zapnutých pásech.Pokud je zachováno zasklení vozu musí být dveře otevíratelné na obou stranách. V ostatních případech musí být zachován prostor pro únik jezdce otvorem na opačné straně než sedí. Dveře mohou být vyztuženy, sklo ve dveřích musí být opatřeno fólií proti tříštění, nebo nahrazeno jiným průhledným netříštivým materiálem. Pokud je nahrazeno pletivem nesmí být oka větší než 6x6 cm. Čelní sklo musí být zajištěno nejméně dvěma úchyty dole a dvěma nahoře připevněnými (šrouby, nýty) do karoserie. Pokud bude nahrazeno sítí nesmí být oka větší než 3x3 cm. Tažné oko musí mít každý vůz vpředu i vzadu. Nesmí přesahovat půdorys vozidla, musí být označeno výraznou barvou a šipkou (připadně jinak) na karoserii vozidla. Osvětlení vozu je nutné demontovat a otvory zakrýt deformovatelným materiálem. V krytech mohou být otvory pro přívod vzduchu. Akumulátor je možné umístit libovolně, vždy však do schránky s víkem a vše řádně ukotvit v karoserii. V případě sériového umístění není schránka povinná, ale musí být vyztuženo upevnění a akumulátor zajištěn proti vylití. Sériové upevnění pouze za spodek akumulátoru je zakázáno. Vůz musí být vybaven odpojovačem umožňujícím odpojení všech elektrických obvodů a zastavení motoru. Jeden odpojovač musí být v dosahu upoutaného jezdce. Druhý musí být snadno dostupný z vnějšku, u spodní části levého sloupku předního okna. Je možné i ovládání pomocí lanka. Vše musí být výrazně označeno šipkou (či jinak). Brzdová světla jsou povinná. Dvě světla se žárovkami nejméně 21 W musí být umístěna v průhledu zadního okna. Mlhové, resp. prachové, světlo musí být trvale rozsvíceno po dobu jízdy. Umístění mezi brzdovými světly je optimální. LED technologie je povolena. Ostatní úpravy elektroinstalace jsou libovolné. Pojistky nejsou předepsány. Výfuk a jeho vyústění může být směrem dozadu, nebo do strany v zadní polovině vozu.Vyústění nesmí směřovat k zemi. Výfukový systém musí být opatřen alespoň jedním tlumičem hluku s přiměřenou účinností. Výfukové potrubí může být vedeno vnitřkem kabiny za předpokladu , že bude zajištěna ochrana jezdce před popálením i při kolizi, nebo nouzovém opouštění vozu. Jezdec musí být účinně chráněn před zasažením provozními kapalinami (zejména horkou vodou, olejem, benzinem, apod.). Případná další potrubí umístěná v kabině vozu musí být chráněna krytem, aby se jezdec nezranil při nouzovém opouštění vozu. Chladič – jeho typ, velikost a umístění je libovolné. Chladič v kabině musí oddělovat dostatečná přepážka, aby případně stříkající kapalina nemohla přímo zasánhout jezdce. Sériová nádrž na palivo je povolena jen za podmínky, že bude zespodu chráněna proti poškození v celém půdorysu železným plechem o síle nejméně 3 mm. Použití jiné než sériové nádrže je povoleno jen za dodržení těchto zásad: umístění v části vozu s malým rizikem deformace, bude pevně ukotvena, zabezpečena proti úniku paliva za jakýchkoliv podmínek, přívod vzduchu nesmí být v blízkosti jezdce, maximální množství paliva při startu 20 litrů. Každé vozidlo musí být opatřeno účinnými lapači nečistot (zástěrky) na hnací nápravě. Vozidlo musí být vybaveno vnějšími funkčními zpětnými zrcátky. Pneumatiky jsou povoleny libovolné, rozměry ani profil není stanoven. Zakázány jsou autokrosové pneu (mezera mezi figurami dezénu v příčném směru je větší než 10mm), pneu s hřeby. Reklamy umístěné na vozidle se neomezují, pořadatel má právo přidat reklamu svých sponzorů na boční plochy dveří, v případě odmítnutí může zvýšit startovné o 50%.

 

XIII. PŘEDPISY PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY

PŘEDPISY PRO SKUPINU 1 - JUNIOR

Jezdcem skupiny JUNIOR se může stát osoba ve věku od 10 do 18 let, se kterou se závodu zúčastní zákonný zástupce, který předkládá potřebné doklady, podepisuje přihlášku, jedná s pořadateli, dohlíží na pohyb jezdce po depu a zodpovídá za něj a jeho chování. Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technické podmínky – kap. XII, čl .2. Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1400 ccm. Povolená pouze jedna poháněná náprava.

PŘEDPISY PRO SKUPINU 2 - do 1400 ccm

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technické podmínky z kap. XII, čl. 2. Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1400 ccm. Povolená pouze jedna poháněná náprava.

PŘEDPISY PRO SKUPINU 3 - do 1600 ccm

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technické podmínky z kap. XII, čl.2. Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1600 ccm. Povolená pouze jedna poháněná náprava.

PŘEDPISY PRO SKUPINU 4 - nad 1600 ccm

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen. Povolená pouze jedna poháněná náprava.

PŘEDPISY PRO SKUPINU 5 - 4X4

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen. Vozdilo musí být poháněno oběma nápravami – stálým systémem 4x4! Vozidla kategorie Off Road (Suzuki Samurai, Suzuki Vitara, Jeep,...) jsou zakázána!

PŘEDPISY PRO SKUPINU 6 - Buggy

Vozidla musí splňovat minimálně technické předpisy vypsané organizací BSCV

PŘEDPISY PRO SKUPINU 7 - Stock-Car

Vozidla musí splňovat technické předpisy vypsané organizací BSCV

PRO VŠECHNY SKUPINY:

Parametry bezpečnostního rámu:

 • trubky průměr od 40 do 50 mm, síla stěny min 3 mm
 • v prostoru dveří jezdce trubky vyztuženy do tvaru kříže
 • výška středu kříže min. 150 mm od prahu vozidla,
 • rám musí být minimálně dle připojeného nákresu – viz Příloha 1

 

XIV. POŘADATELÉ

1. Pořadatelem CHODSKÉHO ČAKANU 2010 je Motorsportklub Automoto klubu Domažlice v AČR.

2. Adresa pro korespondenci:

( tajemník závodu )

Josef Výchart, Mánesova 532, 344 01 Domažlice

tel: 379 723 873 mob: 737 816 327 mail: amk.domazlice@gmail.com

 

(ředitel závodu)

Tomáš Lehmann, Pelnářova 393, 344 01 Domažlice

tel: 379 724 197 mob: 606 416 832 mail: amk.domazlice@gmail.com

 

(činovník pro styk se zahraničními jezdci)

Jan Hrbáček, Rohova 218, 344 01 Domažlice

mob: +420 776 242 450 mail: amk.domazlice@gmail.com

 

Poradní komise pro projednávání protestů:

Ředitel závodu, Sportovní komisař, Technický komisař, Tajemník závodu

3. Místo konání:

Závodiště AMK na konci Cihlářské ulice v průmyslové části Domažlic.

4. Pořadatelský sbor:

Ředitel závodu: Tomáš Lehmann, t. 606 416 832

pomocník ředitele: Tomáš Suchý, t. 607 728 686

tajemník: Josef Výchart, t. 737 816 327

technický komisař: bude jmenován pro každý závod zvlášť

sportovní komisař: bude jmenován pro každý závod zvlášť

vedoucí tratě: Svatopluk Schira st., t. 607 516 224

vedoucí pořadatel: Tomáš Lehmann

technické zajištění: Daniel Paroubek, Tomáš Svačina

hlavní pokladník : Zdeňka Výchartová

5. Pořadatelé si vyhrazují možnost změny jak ve složení pořadatelů, tak i v termínech kalendáře.

6. Změny v termínech budou registrovaným účastníkům poslány formou SMS nejpozději den před konáním závodu, ve výjimečných případech náhlé kalamity do 5.hod. ranní v den závodu.

Vítězové sezóny 2010 CHODSKÝ ČAKAN

Divize do 1600 ccm:

 • 1. 309   Březina Petr
 • 2. 325   Terš Jiří
 • 3. 301   Teplý Aleš

Divize nad 1600 ccm:

 • 1. 309   Březina Petr
 • 2. 434   Matějka Jiří
 • 3. 493   Šefčík František

Divize Junior:

 • 1. 168   Schweiger Andy
 • 2. 101   Kašpírek Filip
 • 3. 119   Přibáň Roman

Divize do 1400 ccm:

 • 1. 210   Lešák Richard
 • 2. 286   Rozporka Adolf
 • 3. 238   Scheiber Natascha

Divize 4x4:

 • 1. 543   Russ Simon
 • 2. 595   Englbrecht Peter
 • 3. 507   Kužel Luboš

Divize Buggy:

 • 1. 690   Vontszemü Josef
 • 2. 606   Moser Josef
 • 3. 647   Kreitmar Adolf 

Divize Stock-Car:

 • 1. 613   Šindelář Jakub
 • 2. 424   Karpianus Jiří
 • 3. 588   Leserer Klaus

TROCHA Z HISTORIE MOTORSPORTKLUBU

V roce 1996 se skupina motoristických nadšenců, zčásti členů AMK Domažlice, rozhodla začít s novým sportem – autorallycrossem. Vyhlédli si vhodné místo v průmyslové části města dosud využívané jen ke skládce zeminy. Uzavřeli smlouvy s majiteli pozemků, požádali o stavební povolení, zaplatili zprávu EIA o nezávadnosti k životnímu prostředí a začali planýrovat prostor depa a navážet materiál na budoucí trať. Obrovské finanční náklady spláceli několik let vlastním členům, kteří peníze půjčili a ostatní zcela zdarma na budování závodiště pracovali. Po šesti sezónách se klub zbavil dluhů a dokonce mohli investovat do asfaltového povrchu jedné zatáčky. Utvořil se stabilní tým pořadatelů a letošní jubilejní desátá sezóna bude navazovat na dosavadní dobré výsledky. Dodnes nikdo z pořadatelů nepracuje za peníze, jsou to dobrovolníci, fandové motorismu. Obětují stovky hodin ze svého volna a proto jim patří veřejné ocenění a úcta. Mějte to, jako závodníci, členové doprovodů i diváci, prosím na vědomí při sportovním klání. Albert Kundrát

 

PODĚKOVÁNÍ

Přádání sportovních podniků, vybudování a provoz celého závodiště bylo umožněno především dobrovolné a velmi obětavé práci členů motorsportklubu AMK Domažlice. Poděkování patří i dalším organizacím a jednotlivcům jejichž pochopením, případně finanční pomocí, mohl vzniknout kvalitní sportovní motoristický areál pro hobbyrallycross jediný v západočeském kraji. Naše poděkování patří:

Pro případné další zájemce o zviditelnění svých firem máme dostatek místa pro jejich reklamy. Kontakt: 606 416 832

Za finanční pomoc, sponzoring a zadávání reklam:

Městu Domažlice

Agrostavu Horšovský Týn

Agrowest Domažlice

AGP Domažlice

Eldom plus, s.r.o.

GA Energo technik, s.r.o.

 

Za pronájem pozemků:

Správě a údržbě silnic Domažlice

Pozemkovému fondu ČR

PROAGRO Klatovy

sourozencům Zelenkovým

 

 

Příloha 1: hrubý nákres bezpečnostní „klece“ - shodný pro všechna vozidla všech skupin!!!

Přílohy