Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Propozice

Motosportklub při AMK Domažlice AČR

vyhlašuje IX. ročník seriálu v Hobbyrallycrossu 2009

jako otevřený oblastní závod o

CHODSKÝ ČAKAN

V tomto materiálu najdete: pravidla závodění, sportovní a technické podmínky, přihlášku, kalendář akcí.

Závody se konají: ve sportovním areálu motorsportklubu AMK v průmyslové části Domažlic, a na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních.

Otevřený oblastní závod v Hobbyrallycrossu 2008 pořádaný Motorsportklubem AMK Domažlice

Pravidla a technické předpisy

Kapitola I.

 1. Hobbyrallycross( dříve autorallykros) je sportovní podnik konaný na uzavřeném
  okruhu vypsaný pro osobní automobily.
 2. Závodů se účastní jezdci s vozy rozděleni do stanovených objemových tříd Skupin
  (dříve divizí ).
 3. Závody jsou pořádány na uzavřené trati se zpevněným i nezpevněným povrchem.
 4. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere
  na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům
  doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou, nebo
  celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.
 5. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.
 6. Pořadatel závodu nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům závodu na jejich
  zdraví, vozidlech a majetku.
 7. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec. Dojde- li ke
  slovnímu, nebo fyzickému napadení jiného jezdce, doprovodu, nebo pořadatele
  jezdcem, nebo členem doprovodu, bude, dle závažnosti přestupku, potrestán jezdec.
  Ve Skupině Junior je odpovědnou osobou zákonný zástupce podepsaný na přihlášce.
 8. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích. Rovněž tak
  mechanici a členové doprovodu.
 9. Trénování a zkoušení vozidel je dovoleno jen na závodní trati v době stanovené
  pořadateli, nebo po dohodě s nimi. V parkovišti závodních strojů je zkoušení vozidla
  jízdou přísně zakázáno.
 10. Z ekologických důvodů musí být pod celým závodním strojem nepropustná plachta.
 11. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem z areálu závodiště.

II. Jezdec

 1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil - s výjimkou pro skup. Junior a Škoda.
 2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení startovného a absolvování formální a technické přejímky.
 3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly bude ze závodu vyloučen.
 4. Každý jezdec může v závodě používat jen jedno vozidlo. Výměna ve Skupině je zakázána. S jiným vozidlem může startovat jen v jiné divizi.
 5. Jezdec může startovat jen s jedním číslem. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji musí to ohlásit pořadateli a upravit číslo při každé jízdě.
 6. Jezdec musí být při vjezdu na startovní rošt plně připraven a vybaven - zapnuté pásy, přilba, rukavice, předepsané oblečení - kombinézu z odolného materiálu (ne jednorázová)
 7. Jezdec musí mít na hlavě přilbu i při opouštění vozidla na trati a po projetí cílem. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetím (např. po vyproštění) musí být opět plně oblečen.
 8. Je zakázáno vozit v závodním speciálu další osobu ! Na trati (po poruše) ani v depu.
 9. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

III. Startovné

 1. Startovné za každé přihlášené vozidlo činí 1000 Kč na jeden závod a bude vybíráno při administrativní přejímce. (Členové pořádajícího Motorsportklubu AMK mohou mít slevu 50 % - po splnění povinností člena -zejména brigádnických hodin). Ve startovném je zahrnuto i vstupné pro 2 mechaniky a dva členy doprovodu, taktéž parkování pro doprovodné vozidlo případně podvalník. Další členové doprovodu jsou považováni za diváky s povinnností platit vstupné.
 2. Celé startovné bude vráceno jen v případě, že vozidlo nebude přijato při technické přejímce. Polovina startovného, když se jezdec odhlásí před první rozjížďkou.
 3. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu po první rozjížďce, při diskvalifikaci jezdce.

IV. Startovní čísla

 1. Podmínkou převzetí vozidla na sportovní podnik je mimo jiné i dodržení následujících zásad při označení vozidel startovními čísly.
  Na boku vozidla:
  - bílý podklad musí přesahovat číslice o 5 cm na každé straně,
  - číslice musí být černé barvy s min.výškou 28 cm, šířkou čáry min. 2,5 cm.
  Na střeše vozidla:
  - v podélné rovině 2 čísla s min.výškou 18 cm, šířkou čáry 2 cm.
  U bílé karosérie musí být číslo černě orámováno.
 2. Výběr čísel ponechává pořadatel na vůli jezdce:
  - musí být nejméně dvojmístná, maximál. trojmístná,
  - trojmístná čísla začínající nulou jsou vyhrazena pro skupinu Junior.
  Předpokládá se, že loňští účastníci si ponechají svá čísla.
  Novým účastníkům se před prvním závodem doporučuje konzultace s pořadateli, aby se na přejímce nesešla stejná čísla a nemusela být na poslední chvíli měněna.

V. Technické přejímky

 1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.
 2. Přejímky se účastní povinně jezdec + maximálně jeden mechanik (dobrovolně).
 3. Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení (přilba, rukavice, kombinéza).
 4. Každé vozidlo obdrží od pořadatele Technickou kartu, do které budou zaznamenány zjištěné závady a doporučení. Tu pak musí jezdec předkládat při každé další přejímce během sezóny. Ztráta a vystavení nové karty je penalizována - 50 Kč.
 5. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.
 6. Vozidlo, které neprošlo technickou přejímkou nebude přijato do závodu.

VI. Startování

 1. Start bude signalizován na semaforu. Návěští před startem - červené světlo znamená přípravu a do 10 sekund se rosvítí zelená - START.
 2. Předčasný start jezdce do rozjížďky je penalizován přeřazením do poslední řady startovního roštu za ostatní jezdce. Opakovaný předčasný start v jedné rozjížďce má za následek vyloučení z této rozjížďky. Toto neplatí pro finálové jízdy, kde při prvním předčasném startu je jezdec penalizován napomenutím a při druhém je vyloučen z finále.
 3. Místo na startovním roštu je pro rozjížďky stanoveno rozlosováním - losuje software bez zásahu pořadatele.
  Pro finále, příp. semifinále, platí zásada, že místa na startu si jezdci vybírají v pořadí podle úspěšnosti v rozjížďkách. (Nejvíce bodů jako první ...)
 4. Po startu - až k místu cílového komisaře - musí jezdec jet v pruhu ve kterém odstartoval. Nedodržení se trestá napomenutím, způsobení havárie vyloučením.

VII. Pravidla jízdy

 1. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího, nebo stojícího.
 2. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.
 3. Tlačení, nebo vytlačování soupeře je nepřípustné.
 4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.
 5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.
 6. Při zastavení okamžitě, ale s náležitou opatrností opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.
 7. Dokud není ukončena jízda ostatních vozidel nesmí vozidlo opravovat.
 8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře. Pokud jsou jakékoli dveře poškozeny a nedrží zavřené musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať.

VIII. Postihy soutěžících

 1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.VII. : napomenutí nebo vyloučení z rozjížďky.
 2. Porušení čl. 1 - 4 je možná až diskvalifikace.
 3.  Zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda - vyloučení z rozjížďky.

Vysvětlivky:
Napomenutí - jezdec může pokračovat v rozjížďce. Druhé napomenutí v téže rozjížďce znamená vyloučení z rozjížďky. Třetí napomenutí v jednom závodě = diskvalifikace.
Vyloučení - z rozjížďky znamená, že tato se započítává do klasifikovaných, jezdec může pokračovat v závodě.
Diskvalifikace - jezdec je vyloučen z celého závodu, výsledek se anuluje.

IX. Vlajková signalizace

 1. Červená vlajka = zastavení závodu.
 2. Černobílá vlajka úhlopříčně půlená (případně tabulka se startovním číslem) = napomenutí.
 3. Černá vlajka + tabulka se startovním číslem = vyloučení jezdce. Ten je povinen opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v závodu = diskvalifikace.
 4. Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění až k překážce.
 5. Šachovnicová vlajka - cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.
 6. Zelená vlajka = signalizace pořadatelů mezi sebou (před startem do rozjížďky vše O.K.).

X. Protesty

Protest může podat pouze jezdec, a to písemně řediteli, nebo tajemníkovi závodu. K průběhu závodu do 10 minut od události, kterou reklamuje s vkladem 2.000 Kč. K technickému stavu soupeřova stroje do 10 min. po final. jízdách s vkladem 5.000 Kč. V případě oprávněného protestu zaplatí viník pokutu 5.000 Kč. Pokud nezaplatí, nebo se nepodrobí přezkoumání, může být vyloučen z celého seriálu. Pokud je protest oprávněný vklad je protestujícímu vrácen. O oprávněnosti protestu rozhoduje ředitel závodu společně se sportovním komisařem, nebo technickým komisařem. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné.

XI. Systém závodu a bodování

 1. Průběh závodu: Každý jezdec má právo absolvovat 4 základní rozjížďky, ve kterých získává body za umístění. Tři nejlepší výsledky se sčítají pro předfinalové hodnocení. V případě shodného počtu bodů rozhodne lepší umístění v rozjížďkách, potom losování. Pro klasifikaci je nutné, aby jezdec dokončil min. 2 rozjížďky. Pokud nedokončí dvě rozjížďky nemůže být klasifikován v celém závodě.
 2. Minimální počet aut pro start skupiny při plném bodování je 5 vozů. Při nižším počtu se slučuje s jinou skupinou. Takto sloučení jezdci získávají poloviční počet bodů, ale za pořadí mezi jezdci svojí skupiny. Pro skupinu Junior je nejnižší počet 3 vozy (poloviční body). Jezdci skupiny Junior se neslučují! O vypsání startu skupiny samostatně nebo sloučení jezdců rozhoduje ředitel závodu v den konání závodu.
 3. Finálové jízdy mají šest kol. Hodnotí se i jezdci, kteří nedokončili jízdu, a to podle pořadí v jakém odstoupili z finále. O vypsání finále B rozhoduje ředitel závodu podle počtu závodníků ve skupině.
 4. Bodování ve všech skupinách za 1. - 15. místo je toto:
  1. 20 bodů
  2. 17 bodů
  3. 15 bodů
  4. 13 bodů
  5. 12 bodů
  6. 11 bodů
  7. 10 bodů
  8. 9 bodů
  9. 8 bodů
  10. 7 bodů
  11. 6 bodů
  12. 5 bodů
  13. 4 body
  14. 3 body
  15. 2 body
 5. Při počítání celkových výsledků seriálu rozhoduje při shodě bodů lepší umístění v jednotlivých závodech.
 6. V roce 2009 se z vyhlášených 10 závodů započítává devět nejlepších umístění.

XII. Technické předpisy

1. Vyhlášené skupiny pro rok 2009

 1. skupina JUNIOR do 1400 ccm
 2. skupina SPECIÁL do 1600 ccm
 3. skupina VOLNÁ - poháněná jedna náprava (bez omezení obsahu)
 4. skupina VOLNÁ ZADNÍ NÁHON (poháněná pouze zadní náprava, bez omezení obsahu)
 5. skupina 4x4 - poháněné obě nápravy (bez omezení obsahu)

2. Všeobecné technické předpisy pro všechny skupiny

Základem závodního vozu (dále jen vozu) je sériově vyráběný osobní automobil s pohonem pouze jedné nápravy. Vozidlo musí mít zachován skelet shodný se sériovým vozem daného typu.

Vůz musí být uzavřený s pevnou neodnímatelnou střechou. Počet dveří je libovolný. Nesmí startovat vozidlo s odmontovanými povrchovými díly (dveře, víka... ).

Základní koncepce vozu musí být zachována.

Hnací agregát v původním prostoru, hnací náprava nezměněná (výjimky pro skupinu 4 - viz kapitola XIII - předpisy pro jednotlivé skupiny).

Záměna agregátu je možná pouze v rámci koncernové značky - ( např. Škoda - WV).

Držáky, silentbloky motoru, převodovky, náprav atd. je možné upravit - vyztužit.

Ochranná lyžina na spodní části vozidla je povolená v rámci půdorysných rozměrů.

Motor, převodovku, rozvody včetně diferenciálu je možno upravovat bez omezení.

Koeficient pro přepočet přeplňování je stanoven na 1,4.

Rozvor a rozchod náprav není oproti sériovému provedení závazný za předpokladu, že běhoun pneumatik nebude v přímém směru přesahovat obrys karosérie. Platí i v případě použití různých druhů a šířek kol montovaných v průběhu závodu.

Jakékoliv úpravy částí podvozku, náprav, řízení, tlumičů a pérování jsou povoleny za předpokladu , že se jedná o vyztužení, případně zlepšení jízdních vlastností vozu, nebo zůstanou zachovány alespoň původní vlastnosti těchto částí.

Provozní brzdy musí být funkční, dvouokruhové. Parkovací brzda není povinná.

Zamykání sloupku řízení musí být odstraněno.

Odlehčení karosérie může být provedeno za předpokladu, že si skelet vozu zachová svoji odolnost a celistvost. Odnímání dílů z kapoty - kryt motoru, víko kufru a pod. není dovoleno, ani jako následek havárie.

Vnější díly karosérie mohou být nahrazeny nekovovými materiály stejné funkce včetně provedení KIT-CAR...

Příčná vzpěra mezi tlumiči pérování je povolena.

Přední nárazník a jeho výztuha (včetně uchycení) musí být sériová, shodná s typem vozu. Výztuha předního nárazníku může být upravena pouze odebíráním materiálu. Nesmí být vyztužována.

Stěna chladiče, případně horní příčka může být upravena a zesílena z důvodu ochrany agregátu. Ale pouze tak, aby tím nebyla zesílena konstrukce nárazníku a jiných částí vozu, které mohou narážet do soupeře. Výztuha musí být v rozměrech sériového vozu.

Vyztužení karosérie, zejména pro zvýšení ochrany jezdce, se doporučuje.

V kabině vozu musí být pevně zabudována bezpečnostní klec - ochranný rám - chránící jezdce. (Předpisy pro parametry klece - rámu jsou uvedeny v příloze.) Rozměry bezpečnostní klece je nutno zvolit tak, aby přilba jezdce upoutaného v sedačce nemohla během jízdy na žádnou část rámu narážet. Trubky v blízkosti hlavy jezdce je nutné obložit měkkým nehořlavým materiálem.

Přístrojová deska může být zcela odstraněna.

Koberce podlahy a čalounění stropu je dobré odstranit, obnažené hrany je třeba zaoblit, nebo obložit. Odstranit je možné i další výplně.

Mechanizmy stahování oken a ostatní nepotřebné části mohou být odstraněny.

Sedadlo jezdce musí být pevně ukotveno bez možnosti natáčení, nebo naklánění. Musí plně podepírat jezdce až po opěrku hlavy. Ostatní sedadla je možné odstranit.

Bezpečnostní pásy musí být čtyřbodové (čtuři upevnění do karoserie, případně rámu) upevněné tak, aby ramenní pásy měly každý vlastní upevňovací bod. Ten musí být zajištěn proti vytržení. Úpravy pásů, jako přešívání, jsou zakázány.

Dveře na straně jezdce musí být otevíratelné tak, aby jezdec mohl bez komplikací rychle opustit vozidlo. Mechanizmus dveří musí být otevíratelný zevnitř i zvenku. Pokud je přesunut na jiné místo musí být zřetelně označen výraznou barvou. Jezdec musí na otevírání dosáhnout i při zapnutých pásech.Pokud je zachováno zasklení vozu musí být dveře otevíratelné na obou stranách. V ostatních případech musí být zachován prostor pro únik jezdce otvorem na opačné straně než sedí. Dveře mohou být vyztuženy, sklo ve dveřích musí být opatřeno fólií proti tříštění, nebo nahrazeno jiným průhledným netříštivým materiálem. Pokud je nahrazeno pletivem nesmí být oka větší než 6x6 cm.

Čelní sklo musí být zajištěno nejméně dvěma úchyty dole a dvěma nahoře připevněnými
(šrouby, nýty) k rámu okna. Pokud bude nahrazeno sítí nesmí být oka větší než 5x5 cm.

Tažné oko musí mít každý vůz vpředu i vzadu. Nesmí přesahovat půdorys vozidla, musí být označeno výraznou barvou a jeho umístění doporučujeme označit i na karosérii.

Osvětlení vozu je nutné demontovat a otvory zakrýt deformovatelným materiálem. V krytech mohou být otvory pro přívod vzduchu k motoru a k chladiči.

Akumulátor je možné umístit libovolně, vždy do schránky s víkem a vše řádně ukotvit v karoserii. V případě sériového umístění není schránka povinná, ale musí být vyztuženo upevnění a akumulátor zajištěn proti vylití. Sériové upevnění pouze za spodek akumulátoru je zakázáno.

Vůz musí být vybaven odpojovačem umožňujícím odpojení všech elektrických obvodů a zastavení motoru. Jeden odpojovač musí být v dosahu upoutaného jezdce. Musí být snadno dostupný z vnějšku. Nejlépe u spodní části levého sloupku předního okna. Je možné i ovládání pomocí lanka. Vše musí být výrazně označeno i příp. druhý odpojovač.

Brzdová světla jsou povinná. Dvě světla se žárovkami nejméně 21 W musí být umístěna v průhledu zadního okna.

Mlhové, resp. prachové, světlo musí být trvale rozsvíceno po dobu jízdy. Umístění mezi brzdovými světly je optimální. LED technologie je povolena.

Ostatní úpravy elektroinstalace jsou libovolné. Pojistky nejsou předepsány.

Výfuk a jeho vyústění může být směrem dozadu, nebo do strany v zadní polovině vozu.Vyústění nesmí směřovat k zemi. Výfukový systém musí být opatřen alespoň jedním tlumičem hluku s přiměřenou účinností. Výfukové potrubí může být vedeno vnitřkem kabiny za předpokladu , že bude zajištěna ochrana jezdce před popálením i při kolizi, nebo nouzovém opouštění vozu.

Vzniklé technologické otvory musí být zakryty, zejména v místech, kde by mohlo dojít k zasažení jezdce, horkou vodou, olejem, palivem, ohněm z motoru a pod.
Případná další potrubí umístěná v kabině vozu musí být chráněna krytem, aby se jezdec nezranil při nouzovém opouštění vozu.

Chladič - jeho typ a velikost je libovolný. Chladiče v kabině musí oddělovat dostatečná přepážka, aby případně stříkající kapalina nemohla přímo zasánhout jezdce.

Sériová nádrž na palivo je povolena jen za podmínky, že bude zespodu chráněna proti poškození v celém půdorysu plechem o síle nejméně 3 mm. Použití jiné než sériové nádrže je povoleno jen za dodržení těchto zásad: umístění v části vozu s malým rizikem deformace, bude pevně ukotvena, zabezpečena proti úniku paliva za jakýchkoliv podmínek, přívod vzduchu nesmí být v blízkosti jezdce, maximální množství paliva při startu 20 litrů.

Každé vozidlo musí být opatřeno zástěrkami na hnací nápravě v takových rozměrech, aby lícovaly s vnějším okrajem pneumatiky v přímém směru a byly účinné.

Vozidlo musí být vybaveno vnějšími funkčními zpětnými zrcátky na každé straně vozidla, vnitřní je také povoleno.

Pneumatiky jsou povoleny libovolné, rozměry ani profil není stanoven. Zakázány jsou autokrosové drapákové pneu (mezera mezi figurami dezénu v příčném směru je větší než 10mm), pneu s hřeby.

Reklamy umístěné na vozidle se neomezují, pořadatel má právo přidat reklamu svých sponzorů na boční plochy dveří, v případě odmítnutí může zvýšit startovné.

Předpisy pro skupinu 1 - JUNIOR

Jezdcem skupiny JUNIOR se může stát osoba ve věku od 10 do 18 let, se kterou se závodu zúčastní zákonný zástupce, který předkládá potřebné doklady, podepisuje přihlášku, jedná s pořadateli, dohlíží na pohyb jezdce po depu a zodpovídá za něj a jeho chování.

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky - kap. XII, čl .2.

Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1400 ccm.

Sedačka jezdce musí být celistvá skořepina odpovídající velikostí postavě jezdce.

Předpisy pro skupinu 2 - SPECIÁL (do 1600 ccm)

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technické podmínky z kap. XII, čl. 2.

Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1600 ccm.

Předpisy pro skupinu 3 - VOLNÁ

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky - kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen. Musí být zachována vnější celistvost karoserie (nelze vyřezávat části), pohon na libovolnou - jednu - nápravu.

Předpisy pro skupinu 4 - VOLNÁ – ZADNÍ NÁHOD

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen. Musí být zachována vnější celistvost karoserie ( nelze vyřezávat části ). Vozdilo musí být poháněno pouze zadní nápravou!

Výjimky z kapitoly XII: Není omezena záměna ani poloha agregátu v rámci koncernu! Hnací agregát nemusí být v původním prostoru a nemusí být „koncernový“!

Předpisy pro skupinu 5 - 4X4

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen. Není omezen ani druh a značka motoru, ani jeho umístění vzhledem k typu značky . Musí být zachována vnější celistvost karoserie ( nelze vyřezávat části ). Vozdilo musí být poháněno oběma nápravami – stálým systémem 4x4!

Vozidla kategorie Off Road (Suzuki Samurai, Suzuki Vitara, Jeep,...) jsou zakázána!

Parametry bezpečnostního rámu

a) trubky průměr od 42 do 50 mm,
b) v prostoru dveří jezdce trubky vyztuženy do tvaru kříže do výšky sedadla,
c) výška středu kříže min. 15 cm od prahu vozidla,
d) rám dle připojeného nákresu

Konstrukce bezpečnostního rámu

XV. Pořadatelé

 1. Pořadatelem CHODSKÉHO ČAKANU 2009 je Motorsportklub Automotoklubu AČR Domažlice.
 2. Adresa pro korespondenci:
  Tajemník závodu:
  Josef Výchart, Mánesova 532, 344 01 Domažlice
  tel.: +420 379 723 873, mob.: +420 737 816 327, e-mail: amk.domazlice@gmail.com
  Ředitel závodu:
  Tomáš Lehmann, Pelnářova 393, 344 01 Domažlice
  tel.: +420 379 724 197, mob.: +420 606 416 832, e-mail: t.lehmann@seznam.cz, amk.domazlice@gmail.com
  Činovník pro styk se zahraničními jezdci:
  Jan Hrbáček, Rohova 218, 344 01 Domažlice
  mob.: +420 776 242 450, e-mail: amk.domazlice@gmail.com
 3. Místo konání:
  Závodiště AMK na konci Cihlářské ulice v průmyslové části Domažlic.
  Dlouhá plochá dráha v Mariánských Lázních.
 4. Pořadatelský sbor:
  Ředitel závodu: Tomáš Lehmann, tel.: +420 606 416 832
  pomocník ředitele: Tomáš Suchý, tel.: +420 607 728 686
  tajemník: Josef Výchart, tel.: +420 737 816 327
  technický komisař: Viktor Androščuk, tel.: +420 728 151 167
  sportovní komisař: bude jmenován pro každý závod zvlášť
  vedoucí tratě: Svatopluk Schira st., tel.: +420 607 516 224
  vedoucí pořadatel: Tomáš Lehmann
  technické zajištění: Daniel Paroubek, Tomáš Svačina
  hlavní pokladník : Zdeňka Výchartová
  pokladník: Dáša Greinerová
 5. Pořadatelé si vyhrazují možnost změny jak ve složení pořadatelů, tak i v termínech kalendáře.
 6. Změny v termínech budou registrovaným účastníkům poslány formou SMS nejpozději den před konáním závodu, ve výjimečných případech náhlé kalamity do 5.hod. ranní v den závodu.
 7. Časový plán závodu:
  8:00 – 9:45 hod administrativní přejímka
  9:00 – 10:00 hod technická přejímka
  10:00 – 10:10 hod rozprava s jezdci
  10:15 – 10:45 hod tréninkové jízdy
  11:00. hod první rozjížďky
  15:00 hod předpokládané finalové jízdy
  16:00 hod vyhlášení vítězů a ukončení závodů.

Vítězové sezóny 2008 - CHODSKÝ ČAKAN

Divize Speciál do 1600 ccm

 1. (118) Petr BŘEZINA
 2. (225) Jiří TERŠ
 3. (223) Aleš TEPLÝ

Divize Super nad 1600 ccm - VOLNÁ

 1. (7) Jaroslav ŠIMEK
 2. (134) Jiří MATĚJKA
 3. ( 74 ) Karel LEHMANN st.

Divize Junior

 1. (034) Martin LEVÝ
 2. (046) Petr ČADA
 3. (010) Richard LEŠÁK

Divize Škoda

 1. (177) Josef KVĚTOŇ
 2. (111) Václav MALOTÍN
 3. (89) Roman SVOBODA

Trocha z historie motorsportklubu

V roce 1996 se skupina motoristických nadšenců, zčásti členů AMK Domažlice, rozhodla začít s novým sportem - autorallycrossem. Vyhlédli si vhodné místo v průmyslové části města dosud využívané jen ke skládce zeminy. Uzavřeli smlouvy s majiteli pozemků, požádali o stavební povolení, zaplatili zprávu EIA o nezávadnosti k životnímu prostředí a začali planýrovat prostor depa a navážet materiál na budoucí trať. Obrovské finanční náklady spláceli několik let vlastním členům, kteří peníze půjčili a ostatní zcela zdarma na budování závodiště pracovali.

Po šesti sezónách se klub zbavil dluhů a dokonce mohli investovat do asfaltového povrchu jedné zatáčky. Utvořil se stabilní tým pořadatelů a letošní osmá sezóna bude navazovat na dosavadní dobré výsledky.

Dodnes nikdo z pořadatelů nepracuje za peníze, jsou to dobrovolníci, fandové motorismu. Obětují stovky hodin ze svého volna a proto jim patří veřejné ocenění a úcta. Mějte to, jako závodníci, členové doprovodů i diváci, prosím na vědomí při sportovním klání. A.Kundrát.

Poděkování

Pořádání sportovních podniků, vybudování a provoz celého závodiště bylo umožněno především dobrovolné a velmi obětavé práci členů motorsportklubu AMK Domažlice.

Poděkování patří i dalším organizacím a jednotlivcům jejichž pochopením, případně finanční pomocí, mohl vzniknout kvalitní sportovní motoristický areál pro hobbyrallycross jediný v západočeském kraji.

Naše poděkování patří

Za finanční pomoc, sponzoring a zadávání reklam

 • Městu Domažlice
 • Agrostavu Horšovský Týn
 • Stafiku Domažlice
 • Telefónika O2
 • AGP Domažlice

Za pronájem pozemků

 • Správě a údržbě silnic Domažlice
 • Pozemkovému fondu ČR
 • PROAGRO Klatovy
 • sourozencům Zelenkovým

Za poskytování služeb při zajišťování závodů

 • Záchranné zdravotní službě Plzeň
 • občerstvení Vladimír Císler, St.Klíčov
 • MIREC - Webové & Grafické studio Domažlice


Pro případné další zájemce o zviditelnění svých firem máme dostatek místa pro jejich reklamy.

Přílohy