Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Propozice

Otevřený oblastní závod v Hobbyrallycrossu 2005 pořádaný Motorsportklubem AMK Domažlice

PRAVIDLA A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Kapitola I.

 1. Hobbyrallycross( dříve autorallykros) je sportovní podnik konaný na uzavřeném okruhu vypsaný pro osobní automobily.
 2. Závodů se účastní jezdci s vozy rozděleni do stanovených objemových tříd  Skupin (dříve divizí ).
 3.  Závody jsou pořádány na uzavřené trati se zpevněným i nezpevněným povrchem.
 4. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou, nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.
 5. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.
 6. Pořadatel závodu nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům závodu na jejich zdraví, vozidlech a majetku.
 7. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec. Ve Skupině Junior je odpovědnou osobou zákonný zástupce podepsaný na přihlášce. Dojde- li ke slovnímu nebo fyzickému napadení jiného jezdce, doprovodu, nebo pořadatele bude dle závažnosti přestupku jezdec postižen až po diskvalifikaci.
 8. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích. Rovněž tak mechanici a členové doprovodu.
 9. Trénování a zkoušení vozidel je dovoleno jen na závodní trati v době stanovené pořadateli, nebo po dohodě s nimi. V parkovišti závodních strojů je zkoušení vozidla jízdou přísně zakázáno.
 10. Z  ekologických důvodů musí být pod celým závodním strojem nepropustná plachta.
 11. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem.

II. JEZDEC

 1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil – s výjimkou pro skup. Junior.
 2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení startovného a absolvování technické přejímky.
 3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly může být ze závodu vyloučen.
 4. Každý jezdec může v závodě používat jen jedno vozidlo. Výměna ve Skupině je zakázána. S jiným vozidlem může startovat jen v jiné divizi.
 5. Jezdec může startovat jen s jedním číslem. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji musí to ohlásit pořadateli a měnit číslo při každé jízdě.
 6. Jezdec musí být při vjezdu na startovní rošt plně připraven a vybaven – zapnuté pásy, přilba, rukavice, předepsané oblečení.
 7. Jezdec musí mít na hlavě přilbu i při opouštění vozidla na trati, odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa. Pokud opouští trať opětovním rozjetím ( např. po vyproštění) musí být opět plně oblečen.
 8. Je zakázáno vozit v závodním speciálu další osobu ! Na trati (po poruše) ani v depu.
 9. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

III. STARTOVNÉ

 1. Startovné za každé přihlášené vozidlo činí 900 Kč na jeden závod a bude vybíráno při administrativní přejímce. (Členové pořádajícího Motorsportklubu AMK mohou mít slevu 50 % - po splnění povinností člena -zejména brigádnických hodin). Ve startovném je zahrnuto i vstupné pro 2 mechaniky a dva členy doprovodu, taktéž parkování pro doprovodné vozidlo případně podvalník. Další členové doprovodu jsou považováni za diváky s povinnností platit vstupné.
 2. Celé startovné bude vráceno jen v případě, že vozidlo nebude přijato při technické přejímce. Polovina startovného, když se  jezdec odhlásí před první rozjížďkou. 
 3. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu po první rozjížďce, při diskvalifikaci jezdce.

IV. STARTOVNÍ ČÍSLA

 1. Podmínkou převzetí vozidla na sportovní podnik je mimo jiné i dodržení následujících zásad při označení vozidel startovními čísly. Na boky vozidla:
  - bílý podklad - musí přesahovat číslice o 5 cm na každé straně,
  - číslice musí být černé barvy s min.výškou 28 cm, šířkou čáry  min. 2,5 cm.
  Na střechu vozidla:
  - v podélné rovině 2 čísla s min.výškou 18 cm, šířkou čáry 1,5 cm.
  U bílé karosérie musí být číslo černě orámováno.
 2. Výběr čísel ponechává pořadatel na vůli jezdce:
  – musí být nejméně dvojmístná, maximál. trojmístná,
  - trojmístná čísla začínající nulou jsou vyhrazena skupinu Junior.
  Předpokládá se, že loňští účastníci si ponechají svá čísla. Jezdci z Domažlicka by měli mít čísla od 400 – 499.
  Novým účastníkům se před prvním závodem doporučuje konzultace s pořadateli, aby
  se na přejímce nesešla stejná čísla a nemusela být na poslední chvíli měněna.

V. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

 1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.
 2. Přejímky se účastní povinně jezdec + maximálně jeden mechanik.
 3. Každé vozidlo obdrží od pořadatele Technickou kartu, do které budou zaznamenány zjištěné závady a doporučení. Tu musí jezdec předložit  při každé další přejímce během sezóny. Ztráta a vystavení nové karty je penalizována poplatkem 50 Kč.
 4. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku (v čase do
  první rozjížďky).
 5. Vozidlo, které neprošlo technickou přejímkou nebude přijato do závodu.

VI. STARTOVÁNÍ

 1. Start bude signalizován na semaforu. Návěští před startem – červené světlo znamená přípravu a do 10 sekund se rosvítí zelená – START.
 2. Předčasný start jezdce je penalizován přeřazením do poslední řady start.pole, za ostatní jezdce. Opakovaný předčasný start v jedné rozjížďce má za následek vyloučení z této rozjížďky. Neplatí pro finále.
 3. Místo na startovním roštu je pro rozjížďky stanoveno rozlosováním od pořadatelů. Pro finále, příp. semifinále, platí zásada, že místa na startu si jezdci vybírají v pořadí podle úspěšnosti v  rozjížďkách. ( Nejlepší jako první ...)
 4. Po startu – až pod start.rampu – musí jezdec jet v pruhu ve kterém odstartoval. Křížení tratě se trestá napomenutím, způsobení havárie vyloučením z rozjížďky.

VII. PRAVIDLA JÍZDY

 1. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího, nebo stojícího.
 2. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.
 3. Tlačení, nebo vytlačování soupeře je nepřípustné.
 4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.
 5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.
 6. Při zastavení okamžitě opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.
 7. Dokud není ukončena jízda ostatních vozidel nesmí vozidlo opravovat.
 8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře, pokud jsou poškozeny a nedrží zavřené musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať.

VIII. POSTIHY SOUTĚŽÍCÍCH

 1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.VII. : napomenutí – vyloučení z rozjížďky.
 2. Porušení čl. 1 – 4  je možná až diskvalifikace.
 3. Úmyslné zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda – vyloučení z rozjížďky.
  VYSVĚTLIVKY:
  Napomenutí – může být v rozjížďce uděleno jen poprvé. Při druhém je vyloučení.
  Vyloučení – z rozjížďky znamená, že tato se započítává do klasifikovaných, jezdec
  může pokračovat v závodě.
  Diskvalifikace – jezdec je vyloučen z celého závodu, výsledek se anuluje.

IX. VLAJKOVÁ SIGNALIZACE

 1. Červená vlajka = zastavení závodu.
 2. Černobílá vlajka úhlopříčně půlená - + tabulka se start.číslem = napomenutí.
 3. Černá vlajka + tabulka se startovním číslem = vyloučení jezdce. Ten je povinen
  opustit trať prvním výjezdem. Pokračování v závodu = diskvalifikace.
 4. Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, zákaz předjíždění až k překážce.
 5. Šachovnicová vlajka – cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.
 6. Zelená vlajka = signalizace pořadatelů mezi sebou.

X. PROTESTY

Protest může podat pouze jezdec, a to písemně řediteli, nebo tajemníkovi závodu. K průběhu závodu do 10 minut od události, kterou reklamuje s vkladem 1.000 Kč.
K technickému stavu soupeřova stroje do 10 min. po final. jízdách s vkladem 3.000 Kč. V případě oprávněného protestu zaplatí viník pokutu 5.000 Kč. Pokud nezaplatí, nebo se nepodrobí přezkoumání může být vyloučen z celého seriálu. Pokud je protest oprávněný vklad je protestujícímu vrácen.
O oprávněnosti protestu rozhoduje ředitel závodu společně se sportovním komisařem, nebo technickým komisařem.  Jejich rozhodnutí je konečné.

XI. SYSTÉM ZÁVODU A BODOVÁNÍ

 1. Průběh závodu: 
  Každý jezdec absolvuje 4 základní rozjížďky, ve kterých získává  body za umístění.
  Tři nejlepší výsledky se sčítají pro předfinalové hodnocení. V případě shodného počtu
  bodů se rozhodne losováním.
  Pro klasifikaci je nutné, aby jezdec dokončil min. 2 rozjížďky.  Pokud nedokončí dvě
  rozjížďky nemůže být klasifikován v celém závodě.
  Minimální počet aut pro vyhlášení skupiny je 5 vozů. Při nižším počtu se slučuje.
 2. Finálové jízdy mají šest kol. Hodnotí se i jezdci,  kteří nedokončili jízdu, a to
  podle pořadí  v  jakém odstoupili z finále.
  O vypsání finále B rozhoduje ředitel závodu podle počtu závodníků ve skupině.
 3. Bodování je ve všech skupinách za 1. – 15. místo takto:
  1.místo 20 bodů // 2.  17b. // 3.  15b. // 4.  13b. // 5.  12b. // 6.  11b // 7.  10b. // 8.  9b.//
  9.  7b // 10.  6b. // 11.  5b // 12.  4b. // 13.  3b. // 14.  2b. // 15.  1 bod. 

XII. TECHNICKÉ PŘEDPISY

1. Vyhlášené skupiny pro rok 2005:

 • skupina do 1600 ccm
 • skupina nad 1600 ccm
 • skupina Junior
 • skupina ŠKODA super pohár 2005

2. Všeobecné technické předpisy pro všechny skupiny.

Základem závodního vozu (dále jen vozu) je sériově vyráběný osobní automobil s pohonem pouze jedné nápravy. Vozidlo postavené v r. 2005 musí mít zachován skelet shodný se sériovým vozem shodného typu.

Vůz musí být uzavřený s pevnou neodnímatelnou střechou. Počet dveří je libovolný. Nesmí startovat vozidlo s odmontovanými povrchovými díly  (dveře, víka... ).

Základní koncepce vozu musí být zachována.

Hnací agregát v původním prostoru, hnací náprava nezměněná. Poloha agregátu není při dodržení koncepce závazná.

Záměna agregátu je možná pouze v rámci koncernové značky – ( např. Škoda – WV).

Držáky, silentbloky motoru, převodovky, náprav atd. je možné upravit – vyztužit.

Ochranná lyžina na spodní části vozidla je povolená v rámci půdorysných rozměrů.

Motor , převodovku, rozvody včetně diferenciálu je možno upravovat bez omezení .

Koeficient pro přepočet přeplňování je stanoven na 1,4.

Rozvor a rozchod náprav není oproti sériovému provedení závazný za předpokladu, že běhoun pneumatik nebude v přímém směru přesahovat obrys karosérie. Platí i v případě použití různých druhů a šířek kol montovaných v průběhu závodu.

Jakékoliv úpravy částí podvozku, náprav, řízení, tlumičů a pérování jsou povoleny za předpokladu , že se jedná o vyztužení, případně zlepšení jízdních vlastností vozu, nebo zůstanou zachovány alespoň původní vlastnosti těchto částí.

Provozní brzdy musí být funkční, dvouokruhové.

Parkovací brzda není povinná.

Zamykání sloupku řízení musí být odstraněno.

Odlehčení karosérie může být provedeno za předpokladu, že si skelet vozu zachová svoji odolnost a celistvost.

Vnější díly karosérie mohou být nahrazeny nekovovými materiály stejné funkce včetně provedení KIT-CAR...

Příčná vzpěra mezi tlumiči pérování je povolena.

Přední nárazník a jeho výztuha (včetně uchycení) musí být sériová, shodná s typem vozu. Výztuha předního nárazníku může být upravena pouze odebíráním materiálu. Nesmí být vyztužována.

Stěna chladiče, případně horní příčka může být upravena a zesílena z důvodu ochrany agregátu. Ale pouze tak, aby tím nebyla zesílena konstrukce nárazníku a jiných částí vozu, které mohou narážet do soupeře. Výztuha musí být v rozměrech sériového vozu.

Vyztužení karosérie, zejména pro zvýšení ochrany jezdce, se doporučuje.

V kabině vozu musí být pevně zabudována bezpečnostní klec – ochranný rám – chránící jezdce. (Předpisy pro parametry klece – rámu jsou uvedeny v příloze.)

Rozměry bezpečnostní klece je nutno zvolit tak, aby přilba jezdce upoutaného v sedačce nemohla během jízdy na žádnou část rámu narážet. Trubky v blízkosti hlavy jezdce je nutné obložit měkkým nehořlavým materiálem.

Přístrojová deska může být zcela odstraněna.

Koberce podlahy a čalounění stropu je dobré odstranit, obnažené hrany je třeba zaoblit, nebo obložit. Odstranit je možné i další výplně.

Mechanizmy stahování oken a ostatní nepotřebné části mohou být odstraněny.

Sedadlo jezdce musí být pevně ukotveno bez možnosti natáčení, nebo naklánění. Musí plně podepírat jezdce až po opěrku hlavy. Ostatní sedadla je možné odstranit.

Bezpečnostní pásy musí být čtyřbodové upevněné tak, aby ramenní pásy měly každý vlastní upevňovací bod. Ten musí být zajištěn proti vytržení. Úpravy pásů, jako přešívání, jsou zakázány.

Dveře na straně jezdce musí být otevíratelné tak, aby jezdec mohl bez komplikací rychle opustit vozidlo. Mechanizmus dveří musí být otevíratelný zevnitř i zvenku. Pokud je přesunut na jiné místo musí být zřetelně označen výraznou barvou. Jezdec musí na otevírání dosáhnout i při zapnutých pásech.Pokud je zachováno zasklení vozu musí být dveře otevíratelné na obou stranách. V ostatních případech musí být zachován prostor pro únik jezdce otvorem na opačné straně než sedí. Dveře mohou být vyztuženy, sklo ve dveřích musí být opatřeno fólií proti tříštění, nebo nahrazeno jiným průhledným netříštivým materiálem. Pokud je nahrazeno pletivem nesmí být oka větší než 6x6 cm.

Čelní sklo musí být zajištěno nejméně dvěma úchyty dole a dvěma nahoře připevněnými (šrouby, nýty) k rámu okna. Pokud bude nahrazeno sítí nesmí být oka větší než 5x5 cm.

Tažné oko musí mít každý vůz vpředu i vzadu. Nesmí přesahovat půdorys vozidla, musí být označeno výraznou barvou a jeho umístění doporučujeme označit i na karosérii.

Osvětlení vozu je nutné demontovat a otvory zakrýt deformovatelným materiálem. V krytech mohou být otvory pro přívod vzduchu k motoru a k chladiči.

Akumulátor je možné umístit libovolně, vždy do schránky s víkem a vše řádně ukotvit  v karoserii. V případě sériového umístění není schránka povinná, ale musí být vyztuženo upevnění a akumulátor zajištěn proti vylití. Sériové upevnění pouze za spodek akumulátoru je zakázáno.

Vůz musí být vybaven odpojovačem umožňujícím odpojení všech elektrických obvodů a zastavení motoru. Jeden odpojovač musí být  v dosahu upoutaného jezdce. Musí být snadno dostupný z vnějšku. Nejlépe u spodní části levého sloupku předního okna. Je možné i ovládání pomocí lanka. Vše musí být výrazně označeno i příp. druhý odpojovač.

Brzdová světla jsou povinná. Dvě světla  se žárovkami nejméně 21 W musí být umístěna v průhledu zadního okna.

Mlhové, resp. prachové, světlo musí být trvale rozsvíceno po dobu jízdy. Umístění mezi brzdovými světly je optimální. LED technologie je povolena.

Ostatní úpravy elektroinstalace jsou libovolné. Pojistky nejsou předepsány.

Výfuk a jeho vyústění může být směrem dozadu, nebo do strany v zadní polovině vozu.Vyústění nesmí směřovat k zemi. Výfukový systém musí být opatřen alespoň jedním tlumičem hluku s přiměřenou účinností. Výfukové potrubí může být vedeno vnitřkem kabiny za předpokladu , že bude zajištěna ochrana jezdce před popálením i při kolizi, nebo nouzovém opouštění vozu.

Vzniklé technologické otvory musí být zakryty, zejména v místech, kde by mohlo dojít k zasažení jezdce, horkou vodou, olejem, palivem, ohněm z motoru a pod.

Případná další potrubí umístěná v kabině vozu musí být chráněna krytem, aby se jezdec nezranil při nouzovém opouštění vozu.

Chladič – jeho typ a velikost je libovolný. Chladiče v kabině musí oddělovat dostatečná přepážka, aby případně stříkající kapalina nemohla přímo zasánhout jezdce.

Sériová nádrž na palivo je povolena jen za podmínky, že bude zespodu chráněna proti poškození v celém půdorysu plechem o síle nejméně 3 mm.

Použití jiné než sériové nádrže je povoleno jen za dodržení těchto zásad: umístění v části vozu s malým rizikem deformace, bude pevně ukotvena, zabezpečena proti úniku paliva za jakýchkoliv podmínek, přívod vzduchu nesmí být v blízkosti jezdce, maximální množství paliva při startu 20 litrů.

Každé vozidlo musí být opatřeno zástěrkami na hnací nápravě v takových rozměrech, aby lícovaly s vnějším okrajem pneumatiky v přímém směru a byly účinné.

Vozidlo musí být vybaveno vnějšími funkčními zpětnými zrcátky na každé straně vozidla, vnitřní je také povoleno.

Pneumatiky jsou povoleny libovolné, rozměry ani profil není stanoven. Zakázány jsou autokrosové drapákové pneu (mezera mezi figurami dezénu v příčném směru je větší než 10mm), pneu s hřeby.

Reklamy umístěné na vozidle se neomezují, pořadatel má právo přidat reklamu svých sponzorů na boční plochy dveří, v případě odmítnutí může zvýšit startovné.

PŘEDPISY PRO SKUPINU DO 1600 ccm

( dříve Divize II Speciál )
Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technické podmínky z kap. XII, čl. 2.
Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1600 ccm.

PŘEDPISY PRO SKUPINU NAD 1600 ccm

( dříve Divize 2000 super )
Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap.XII, čl.2. Objem válců motoru není omezen.

PŘEDPISY PRO SKUPINU JUNIOR

Každý vůz této skupiny musí splňovat Všeobecné technic. podmínky – kap. XII, čl .2.
Maximální přípustný objem válců nesmí překročit 1400 ccm.
Sedačka jezdce musí být celistvá skořepina odpovídající velikostí postavě jezdce.

XIII. SKUPINA JUNIOR

Pro sezónu 2005 vypisuje pořadatel Skupinu Junior 1400. Jezdcem se může stát osoba ve věku od 10 do 17 let, se kterou se závodu zúčastní zákonný zástupce, který předkládá potřebné doklady, podepisuje přihlášku, jedná s pořadateli, dohlíží na pohyb jezdce po depu a zodpovídá za něj a jeho chování.

XIV. SKUPINA ŠKODA Super pohár 2005

( nová skupina zkušebně vyhlášená pro r.2005 pořadatelem v Domažlicích )


Pořadatel vyhlašuje tento pohár pro snadnou dostupnost široké motoristické veřejnosti,zejména pro mladé nadšence. Tři nejlepší budou na každém závodě vyhlášeni, nejúspěšnější jezdci budou oceněni na závěr sezóny. Závodník musí mít věk nejméně 18 let, řidičský průkaz není podmínkou.

 1.  Zúčastnit se mohou vozy Škoda do r.v. 1990 se zadním pohonem kol.
 2. Motory a převody pouze Škoda (ne koncern) do r.v. 1994.
 3. Karosérie libovolná zn.Škoda  ( od 1000MB až Š.Rapid cupé).
 4. Úpravy karosérie libovolné se zachováním motoru vzadu.
 5. Poháněná náprava zadní.
 6. Úpravy převodovky a motoru libovolné.
 7. Kola v přímém směru nesmí překročit obrys karosérie.
 8. Skla možno nahradit netříštivým materiálem, nebo sítí.
 9. Bezpečnostní rám je povinný – parametry v příloze.
 10. Ostatní úpravy podle Všeobecných podmínek kap. XII., odst. 2.
 11. Startovné 300 Kč.

Parametry bezpečnostního rámu:
a)  trubky průměr od 42 do 50 mm,
b)  v prostoru dveří jezdce trubky vyztuženy do tvaru kříže do výšky sedadla,
c)  výška středu kříže min. 15 cm od prahu vozidla,
d)  rám dle připojeného nákresu

XV. POŘADATELÉ

 1. Pořadatelem CHODSKÉHO  ČAKANU  2005 je Motorsportklub  Automoto 
  klubu AČR Domažlice.
 2. Adresa pro korespondenci: ( tajemník závodu )
  Albert KUNDRÁT, Kovařovicova 255, Domažlice, 344 01
  Tel. a fax: 379 72 37 38, mob. 602 476 946, E-mail: albert.kundrat@seznam.cz
 3. Místo konání:
  Závodiště AMK na konci Cihlářské ulice v průmyslové části Domažlic.
 4. Pořadatelský sbor:
  Ředitel závodu: Josef Hrbáček, t. 603 506 703
  pomocník ředitele: Josef Výchart,  t. 737 816 327
  tajemník: Albert Kundrát,  t. 602 476 946 
  technický komisař: Viktor Androščuk,  t. 728 151 167
  sportovní komisař: Svatopluk Schira ml.,  t. 732 200 464
  vedoucí tratě: Svatopluk Schira st., t. 607 516 224
  vedoucí pořadatel: Jan Šlégl
  technické zajištění: Václav Malotín
  ekonom: Zdeňka Výchartová
  hlavní pokladník : Dáša Greinerová.
 5. 5. Pořadatelé si vyhrazují možnost změny jak ve složení pořadatelů, tak i v
  termínech kalendáře.
 6. Změny v termínech budou registrovaným účastníkům poslány formou SMS
  nejpozději den před konáním závodu, ve výjimečných případech náhlé
  kalamity do 6.hod. ranní v den závodu.
 7. Časový plán závodu:
  8 – 9 hod  administrativní přejímka
  9 – 10 hod  technická přejímka
  10 – 10.20 hod rozprava s jezdci
  10.20 – 11.00 hod  tréninkové jízdy
  11.10. hod první rozjížďky
  15.30 hod předpokládané finalové jízdy
  16.00 hod vyhlášení vítězů a ukončení závodů.

Projednáno a schváleno členskou schůzí Motorsportklubu AMK dne 20.2.2005

Přílohy